Niska emisja

Niska emisja

Wybierz zakładkę

 1. Skutki niskiej emisji
 2. Korzyści wynikające z ograniczenia niskiej emisji
 3. Działania gminy
 4. Aktualności
 5. Przydatne łącza
 6. Kontakt

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m.n.p.g. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zalicza się:

 • tlenek węgla CO,
 • dwutlenek siarki SO2,
 • tlenki azotu NOX,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren oraz dioksyny,
 • metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm),
 • pyły zawieszone PM10, PM2,5.

Źródłami niskiej emisji są:

 • ruch pojazdów z napędem spalinowym (emisja komunikacyjna),
 • wytwarzanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • działalność przemysłowa.

Udział poszczególnych źródeł w powstawaniu produktów spalania jest różny. W skali kraju szacuje się, że największy wpływ na wielkość niskiej emisji ma wytwarzanie ciepła w gospodarstwach indywidualnych.