Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Ogłoszenie / Obwieszczenie Burmistrza Wadowic o przystąpieniu do
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

2.1. Formularz wniosku (był dostępny w terminie do 29 maja 2015 r.).

2.2. Informacja o złożonych wnioskach do studium.

W okresie przyjmowania wniosków dotyczących studium tj. od 07 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. wpłynęło 645 wniosków. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski do studium zostaną rozpatrzone w trakcie sporządzania projektu studium.

2.3. Harmonogram prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

3. Zawiadomienie organów i instytucji o podjęciu przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Zawiadomienie nr 1 - zobacz
Zawiadomienie nr 2 - zobacz

4. Zakończenie prac wstępnych nad sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Obecnie trwają prace II etapu tj. sporządzenie projektu studium. Prace II etapu potrwają 6 miesięcy. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski do studium zostaną rozpatrzone w trakcie sporządzania projektu studium.

4.1. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu studium. Przewidywany termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu – czerwiec 2017r. (termin może ulec zmianie).

4.2. Obecnie studium jest na etapie opiniowania i uzgadniania, gdzie wszystkie instytucje związane z dziedziną planowania przestrzennego przedstawiają swoje opinie, uzgodnienia, stanowiska. Po uzyskaniu stosownych stanowisk konieczne będzie wprowadzenie do projektu studium zmian, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Zatem, przewidywany termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu to czerwiec tego roku (termin może jeszcze ulec zmianie ze względu na stanowiska organów opiniujących i uzgadniających oraz ewentualne ponowienia uzgodnień).

W trakcie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz po jego wyłożeniu będzie możliwość składania uwag.

O dalszych etapach procedury będziemy informować na bieżąco.