Planowanie przestrzenne

Wydział Planowania Przestrzennego

Kierownikmgr inż. Teresa Radwan-Cycoń
e-mail: tradwancycon@wadowice.pl
tel.: 33 873 18 11 wew. 203
Pracownicy mgr Anna Kalińska
e-mail: akalinska@wadowice.pl
Stanowisko ds. zmian zagospodarowania terenu
tel.: 33 873 18 11 wew. 204

mgr inż. arch. Agnieszka Hajost
e-mail: ahajost@wadowice.pl
Stanowisko ds. przeznaczenia terenu
tel.: 33 873 18 11 wew. 204

Karolina Kardasz
e-mail: kkardasz@wadowice.pl
Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta i gminy Wadowice
tel.: 33 873 18 11 wew. 204
System Informacji Przestrzennej Zobacz SIP - kliknij tutaj

Charakterystyka Wydziału

Wydział Planowania Przestrzennego zajmuje się sprawami zabudowy i zagospodarowania terenów miasta i gminy Wadowice. Udziela, udostępnia informacje w celach inwestowania, kupna lub sprzedaży nieruchomości, podziału geodezyjnego, spadku itp. Udziela informacji o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wydział Planowania Przestrzennego prowadzi sprawy związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Lista załatwianych spraw

 1. Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice . Wnioski o przekwalifikowanie działki (działek) na cele mieszkaniowe, usługowe, letniskowe, produkcyjne itp. – osoba odpowiedzialna p. Anna Kalińska;
 2. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki np. na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podziały regulujące stan prawny, podziały pod drogi (wydawane są opinie w terminie 14 dni w formie Postanowienia) - osoba odpowiedzialna p. Anna Kalińska;
 3. Prowadzenie spraw o wydawanie informacji, interpretacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wadowice. Wnioski o informację o przeznaczeniu działki w mpzp np.: wnioski Starostwa Powiatowego; Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami o informację do spraw geodezyjnych (w tym informacje z nieobowiązujących planów miejscowych); wnioski o interpretację zapisów planu miejscowego do postępowań o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym; wnioski o opinię w kwestii lokalizacji lądowiska; wnioski Wydziałów tut. Urzędu o informację z mpzp – osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Hajost;
 4. Prowadzenie spraw o wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wadowice. Wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp (w tym zaświadczenia dot. zgodności lokalizacji magazynu z mpzp).
  Wydawane najczęściej do celów notarialnych, do Urzędu Skarbowego. Wszystkie zaświadczenia są wydawane do 7 dni – osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Hajost;
 5. Prowadzenie spraw o wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami mpzp. Wnioski o wydanie zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – konieczne przed zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania do Starostwa Powiatowego.
  Wnioski o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami mpzp – konieczne do postępowania w PINB (kwestie samowoli budowlanej) - osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Hajost;
 6. Prowadzenie spraw o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wadowice oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z mpzp – konieczne dla inwestorów – osoba odpowiedzialna p. Karolina Kardasz;
 7. Prowadzenie Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA). Ewidencja jest na bieżąco aktualizowana, w powiązaniu z danymi pochodzącymi ze Starostwa Powiatowego oraz bazy meldunkowej tut. Urzędu (również poprzez zgłoszenia mieszkańców) – osoba odpowiedzialna p. Karolina Kardasz;
 8. Prowadzenie spraw o wydanie zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego (w tym zaświadczenia).
  Wnioski o nadanie numeru porządkowego na budynek: wybudowany, w trakcie budowy, prognozowany do wybudowania.
  Wnioski o zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego konieczne do Urzędu Skarbowego, notariusza itp. – osoba odpowiedzialna p. Karolina Kardasz;
 9. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wadowice.
  Prowadzenie spraw o wydawanie zaświadczeń z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wadowice. Wnioski o zaświadczenia o zabytku dla celów inwestycyjnych itp. – osoba odpowiedzialna p. Agnieszka Hajost;
 10. Wydawanie odpisów dokumentów z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego.
  Wnioski o wydanie odpisu nadania numeru porządkowego, pozwolenia na budowę znajdującego się w archiwum zakładowym – osoba odpowiedzialna p. Karolina Kardasz;
 11. Prowadzenie spraw o wydawanie opinii projektu prac geologicznych. Wnioski Starosty Wadowickiego o zaopiniowanie projektu robót geologicznych np. dla określenie warunków geologiczno-inżynierskich – osoba odpowiedzialna p. Anna Kalińska.

Pliki do pobrania: