15 000 zł. czeka na najlepszego opiekuna obiektów architektury drewnianej w Małopolsce

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / 15 000 zł. czeka na najlepszego opiekuna obiektów architektury drewnianej w Małopolsce

Do 20 marca 2017 r można składać wnioski do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. O 15 000 zł. rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury ludowej w województwie małopolskim. Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

Nagroda im. Mariana Korneckiego

Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  1. dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  2. adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  3. adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  4. przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  5. badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  6. promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  7. „ożywiania” zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,

b) instytucje kultury,

c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,

d) podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,

e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,

f) uczelnie wyższe,

g) kościoły i związki wyznaniowe,

h) jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,

i) organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 15 000 . Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły: http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1292958,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-mariana-korneckiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dziedzinie-ochrony.html

Uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego odbywa się corocznie podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Marian Kornecki – urodził się 24 marca 1924 roku w Krakowie. W latach 1977-1978 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z metodologii badań nad sztuką. 16 grudnia 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „ Kościoły drewniane w Małopolsce. Zagadnienie uwarunkowań oraz systematyka typów i form architektury (od średniowiecza do XX wieku)”. Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania, realizowanego z niezwykłym oddaniem i pasją przez dziesięciolecia, było drewniane budownictwo sakralne i ludowe. Owocem tych działań był między innymi współudział w zaprogramowaniu i realizacji parku etnograficznego w Wygiełzowie – Lipowcu.

Dr Marian Kornecki był pracownikiem instytucji zajmujących się problematyką architektury, ochrony zabytków, min. Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie, Pracowni Konserwacji Zabytków, Instytutu Sztuki PAN. Był także wykładowcą w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działał czynnie w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (był członkiem Zarządu, członkiem Komisji Konserwatorskiej). Był także członkiem ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich. Marian Kornecki był autorem i współautorem wielu wydawnictw poświęconym drewnianej architekturze. W 1995 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności w dziedzinie ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Marian Kornecki zmarł 31 grudnia 2001 r., pozostając w pamięci jako historyk sztuki, uczony bez reszty oddany ratowaniu ojczystego dziedzictwa kulturowego, wybitny znawca architektury drewnianej, niestrudzony inwentaryzator zabytków.

Wprowadzono: 22 lutego 2017