Aktualne konkursy dla wadowickich NGO

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Aktualne konkursy dla wadowickich NGO

Przypominamy, że trwają nabory w następujących konkursach na realizację zadań publicznych:

 • Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Termin składania ofert: 5 stycznia 2022 roku.

 • Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalności charytatywnej.

Termin składania ofert: 7 stycznia 2022 roku.

 • Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Termin składania ofert: 5 stycznia 2022 roku.

Wszelkie informacje na temat ww. konkursów dostępne są na stronie: https://wadowice.pl/ngo/konkursy-dla-ngo/.

Wprowadzono: 20 grudnia 2021

-