BPO krok po kroku

Jesteś tutaj : Strona główna / Budżet Partycypacyjny (Obywatelski) / BPO krok po kroku

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. W tym roku po raz pierwszy wadowiczaninie sami zaplanują, na co przeznaczą określoną sumę i w jaki sposób zrealizują swoje pomysły na miasto. Mieszkańcy całej gminy mogą  zgłaszać swoje pomysły, rozmawiać o nich, a następnie zagłosować i wybrać te, które wydają się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez Gminę Wadowice. Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, budżet partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie.

Nazwa wadowickiego budżetu – Budżet Partycypacyjny (Obywatelski) – podkreśla proces jego tworzenia: w pracy nad jego zasadami uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk. Zespół ds. budżetu obywatelskiego podczas kilku spotkań wypracował najważniejsze zasady pierwszego w Wadowicach budżetu obywatelskiego.

Na czym polega cały proces?

Pierwszym ważnym etapem wadowickiego Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) są spotkania diagnostyczne, które zostaną zorganizowane zarówno w Wadowicach, jak i innych miejscowościach naszej gminy. Następnie będzie czas na składanie swoich propozycji projektów. Po weryfikacji formalno-prawnej złożonych formularzy pomysły zostaną zaprezentowane wszystkim mieszkańcom – na stronie internetowej oraz na specjalnym Forum Mieszkańców. Kolejnym etapem jest głosowanie. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Dlaczego warto wziąć udział w BPO?

Budżet Partycypacyjny (Obywatelski) to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

Jaka kwota została przeznaczona na Budżet Partycypacyjny (Obywatelski) w Gminie Wadowice?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach BPO będzie ok. 700 tys. zł – co stanowi co najmniej 0,5% wydatków gminy za rok 2017.

Ogólne zasady Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) w Gminie Wadowice

Projekty realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) muszą:

  • dotyczyć zadań własnych gminy,
  • mieć charakter ogólnogminny, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno sołectwo lub osiedle,
  • spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Uwaga! Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenach stanowiących własność gminy Wadowice.

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycję projektu do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) może zgłosić KAŻDY mieszkaniec naszej gminy (bez względu na wiek). Do wypełnionego wniosku należy jednak dołączyć listę poparcia – musi się na niej podpisać 10 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 13 rok życia.

Czy każda propozycja projektu trafi na listę do głosowania?

Aby propozycja projektu trafiła na listę do głosowania, musi przejść pozytywną weryfikację formalno-prawną. W jej trakcie sprawdzone zostanie, czy pomysł wnioskodawcy mieści się w zadaniach własnych gminy oraz czy spełnia warunki określone w „Zasadach i trybie przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego)”. Najważniejsze z nich to ogólnogminny charakter przedsięwzięcia oraz ogólnodostępność dla mieszkańców.

Czy przed głosowaniem będzie można się zapoznać ze zgłoszonymi projektami?

Lista wszystkich propozycji projektów, które przejdą pozytywną weryfikację, zostanie ogłoszona na stronie www.wadowice.pl. Dodatkowo na początku września zorganizowane zostanie FORUM MIESZKAŃCÓW – czyli ogólnogminne spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną wszystkie projekty i będzie możliwość rozmowy o nich.

Jak będzie wyglądało głosowanie?

Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu. Mogą w nim wziąć udział ci mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się elektronicznie, korespondencyjnie, poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim lub w innym punkcie wyznaczonym przez Burmistrza Wadowic i trwa 10 dni. Co ważne, głosujący musi oddać głos na trzy różne projekty, przyznając im od 1 do 3 punktów, przy czym 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, 2 punkty dla projektu ocenianego wysoko w drugiej kolejności oraz 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności najwyżej ocenianych. Przyznanie punktów na więcej niż trzy projekty bądź mniej niż trzy projekty powoduje, że głos jest nieważny.

Które projekty zostaną zrealizowane?

Po zakończeniu głosowania policzone zostaną wszystkie głosy oraz ilość punktów dla każdego z projektów. Na podstawie ilości przyznanych punktów tworzy się ranking projektów. Środki na realizację kolejnych projektów będą przyznawane według listy rankingowej – zaczynając od projektu, który tych punktów zdobył jak najwięcej, aż do wyczerpania wszystkich środków. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, którego budżet mieści się w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji obydwu projektów, wybiera się ten, na który głosowało więcej osób. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i mają takie same kwoty szacunkowe, a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tych projektów, o realizacji jednego z projektów decyduje losowanie, które przeprowadza Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego). Jeśli w przypadku zwycięskich zadań znajdą się zadania dotyczące tej samej lokalizacji, to za wybrane uznaje się tylko to zadanie, które otrzymało największą liczbę głosów.

Co to są „zadania własne gminy”?

Zadania własne gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalność w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6a) wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18) promocji gminy,

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Wprowadzono: 22 maja 2018