Burmistrz Wadowic ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Burmistrz Wadowic ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Wadowic

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

I. Szkoły Podstawowej im. Emilii i Karola Wojtyłów w Kleczy Zarąbkach
Klecza Dolna 221, 34-124 Klecza Górna;

II. Przedszkola Publicznego Nr 5 im. dr Gustawa Studnickiego w Wadowicach
os. Pod Skarpą 11, 34-100 Wadowice.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia              11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587): oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011, Nr 43, poz. 224) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publiczny­mi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., (nie dotyczy przedszkola);

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku  nauczyciela;

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenia, że kandydat nie był  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 4-7, 12 i 13.

4. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5. Oferty do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mailowym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleczy Zarąbkach”,
„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Wadowicach”

w terminie do 30 maja 2018 roku  do godz. 15.00 na adres:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23 pokój nr 7.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Wadowic.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zastępca Burmistrza Wadowic
Ewa Całus

Wprowadzono: 14 maja 2018