Czym jest inicjatywa lokalna?

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Inicjatywa Lokalna / Czym jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańców i urzędu. Ważne jest to, że mieszkańcy współpracują z urzędem miasta – nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację.

Wkład mieszkańców może polegać na pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub świadczeniach rzeczowych.

Urząd wspiera realizację zadania w sposób finansowy i/lub rzeczowy.

Wsparcie urzędu może nastąpić poprzez np. udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wypożyczenie stołów, namiotów, transport. Gmina nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć jednego z następujących obszarów:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata, wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • rewitalizacja

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • mieszkańcy gminy Wadowice bezpośrednio,
 • mieszkańcy gminy Wadowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Wadowice.

Maksymalna wartość wkładu z budżetu Gminy: 5 000,00zł, Gmina może zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania, użyczyć miejsce do realizacji zadania lub użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania, nie może natomiast przekazać wnioskodawcom dotacji na jej realizację. Ponadto wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy. Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie konkretnych usług. Należy też pamiętać, że działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być dostępne i bezpłatne dla odbiorców.

Jak złożyć wniosek?

Po ogłoszeniu naboru wnioski można składać:

 1. W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (dziennik podawczy), Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23,
  34-100 Wadowice.
 3. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Kryteria oceny wniosków

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w Uchwale nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dodatkowych informacji udziela: Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wadowicach, tel. 33 873 18 11 w. 263; pok. 16 (parter).

Wprowadzono: 24 maja 2023