Rejestr miejsc noclegowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla inwestora / Dla przedsiębiorcy / Działalność gospodarcza / Rejestr miejsc noclegowych

I .    PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.2211 tekst jednolity).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 tekst jednolity)

II.    MIEJSCE POBRANIA  WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl,  www.it.wadowice.pl

III.   MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)

IV.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Obsługi Ruchu Turystycznego – ul. Kościelna 4, Wadowice, telefon – 33 873 23 65

V.     WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Wadowice.

2.    Załączniki:

  1. opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
  2. deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury),

VI.  OPŁATY:

Nie  pobiera się.

VII. TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

VIII.  TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wpisu do ewidencji – odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.

IX.   INNE INFORMACJE:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 17 lutego 2016