Dokumenty do pobrania

AKTUALIZACJA z dnia 22.06.2018r.

Wypełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny

W myśl art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt/burmistrz/prezydent oraz minister właściwy do spraw rodziny.

Należy mieć na względzie okoliczność, że to wójt/burmistrz/prezydent miasta przyjmuje i rozpatruje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wprowadza dane osobowe do systemu teleinformatycznego służącego do realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z powyższym obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) spoczywa na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję, że:

1.   Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy i  członków jego rodziny wielodzietnej jest:

 • Burmistrz  Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl
 • oraz minister właściwy do spraw rodziny.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u ww. Administratorów:iod@wadowice.pl lub iodo@mrpips.gov.pl.

3.   Na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e RODO:

 • Dane osobowe Wnioskodawcy i członków jego rodziny są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
 • Dane osobowe Wnioskodawcy i członków jego rodziny są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z Uchwały NR XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r.  w sprawie programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wadowice, pn „Wadowice Przyjazne Rodzinie” działającego na podstawie art. 27 i art. 28 w ustawy z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny.

4. Wnioskodawca i członkowie jego rodziny poprzez złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Wadowic oraz przekazywanie ich  innym organom i podmiotom wyszczególnionym w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Wadowic dla  potrzeb realizacji zadań wynikających z samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn. Wadowice Przyjazne Rodzinie zgodnie z Uchwałą NR XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej  w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r. i na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wnioskodawca poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Wnioskodawcy i członków jego rodziny są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 3. Dane osobowe Wnioskodawcy i członków jego rodziny będą przetwarzane przez okres ważności Karty określony w art. 4 ust 1 oraz przez okres 1 roku w przypadku określonym w art. 21 ust.4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny:
  • od dnia utraty prawa do korzystania z Karty,
  • od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.

  Po upływie ww. terminu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty będą usunięte.

 4. Każdy Wnioskodawca posiada prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych i do uzyskania ich kopii;
  • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Wnioskodawca w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to Burmistrzowi Wadowic, celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 5. Każdy Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.

 6. Przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy i członków jego rodziny odbywa się  w sposób zautomatyzowany, to jednak nie są one wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego – w myśl RODO – na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

 7. Dane osobowe Wnioskodawcy lub członka jego rodziny mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

 8. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jest obowiązkiem ustawowym i warunkiem przyznania Karty Dużej Rodziny. Wnioskodawca jest zobowiązany do podania danych osobowych członków swojej rodziny wskazanych we wniosku o przyznanie Karty lub wydania jej duplikatu określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.1832) oraz w art. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia(Dz.U. z 2017 r. poz. 1454 i 2449). Konsekwencją niepodania danych osobowych określonych ww. ustawie będzie odmowa przyznania Karty.

Niniejszym Burmistrz Wadowic wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.6 ust.1 lit.a (i art.9 ust.2 lit.a – w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO”,

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków rodziny wskazanych we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu przez Administratora danych, którym jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do, e-mail: um@wadowice.pl

celem:

 • realizacji zadań wynikających z samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn. „Wadowice Przyjazne Rodzinie” określonych w Uchwale NR XXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r.
 • korzystania ze szczególnych uprawnień skierowanych do rodzin wielodzietnych „trzy plus” w formie ulg i zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne biorące udział w realizacji programu samorządowego.

Jestem świadomy/świadoma, że brak wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych członków rodziny wielodzietnej będzie skutkował brakiem możliwości korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach samorządowego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie.

Jednocześnie oświadczam, iż:

 • jestem umocowany/umocowana do złożenia powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w imieniu członków rodziny wielodzietnej, wskazanych we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.
 • zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana,  że powyższa zgoda może być przeze mnie wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody

Na podstawie art.7 ust.3 RODO wycofuję wyżej wymienioną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 11 kwietnia 2018

-