Informacje podstawowe

Ogólnopolski, rządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”

Urząd Miejski w Wadowicach w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) zaprasza zamieszkujące na terenie Gminy Wadowice rodziny wielodzietne tj. mające na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, do złożenia wniosku o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest rządowym programem skierowanym do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mającym na celu przyznanie uprawnień osobom posiadającym ważną Kartę do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej (aplikacji do wyświetlania na urządzeniach mobilnych – smartfonie, tablecie), bądź w obu tych formach.

Jakie korzyści daje posiadanie Karty Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek na terenie całego kraju zgodnie z ofertą partnerów w ściśle określonych miejscach.

Lista podmiotów oferujących zniżki i realizujących program Karty Dużej Rodziny (oferta partnerów) znajduje się na stronie internetowej : https://rodzina.gov.pl/

 • Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. każdego rodzica, każdego dziecka.
 • Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
 • Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie  każdemu członkowi rodziny.
 • Karta jest ogólnopolska i obowiązuje na terenie całego kraju.
 • Rodzina jest zobowiązana poinformować pracowników Urzędu Miejskiego o każdej zmianie dotyczącej uprawnień do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

Kto może ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 1. Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje  dzieci.  Małżonkowie rodziców będących rodzicem co najmniej jednego dziecka,
 2. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.
 3. Dzieci – do 18 roku życia lub do dnia ukończenia nauki, studiujące maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu

Wniosek o przyznanie Karty lub wydania jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Wadowicach, w godz. od 7:00 do 15:00 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek lub we wtorek w godz. 8:00 do 16:00.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 33 873 18 11, wew. 263

Od 01 stycznia 2018 roku wnioski przyznające Kartę Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny : Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, dostępny pod adresem : https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/, za pośrednictwem serwisu e PUAP wybierając opcję „Zaloguj się przez bankowość elektroniczną”.

Dochód rodziny nie jest kryterium do otrzymania karty. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Jeżeli mieszkaniec posiada już jedną formę karty (plastikową lub elektroniczną), a składa wniosek o dodatkową formę – musi ponieść opłatę w kwocie 9,21 zł. Jeśli wystąpił z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej (plastikowej) Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jest zwolniony z tej opłaty, gdy złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r. Wydanie duplikatu Karty w przypadku jej zgubienia, kradzieży lub zniszczenia podlega opłacie w wysokości 9,40 zł wniesionej na rachunek:

35 1050 1445 1000 0023 5760 1778

ING Bank Śląski S.A

Urząd Miejski w Wadowicach

Plac Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

lub w Kasie Urzędu Miejskiego, pokój 27 I piętro.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty

Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg i zniżek:

– ustawowych, jak:  darmowa pomoc prawna, uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu dla dzieci i rodziców oraz małżonków rodziców, uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych dla rodziców i małżonków rodziców, zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych usytuowanych na terenie Polski, zwolnienie z opłat za wydanie odpisów skróconych dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dokumentów wydawanych w sprawach Karty Dużej Rodziny, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnienia z opłaty za wydanie duplikatu Karty;

– oferowanych zarówno przez instytucje państwowe;

– oferowanych przez firmy prywatne.

Lista miejsc i wysokość zniżek udzielanych w ramach rządowego, ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny”  dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:  www.rodzina.gov.pl/, www.empatia.mpips.gov.pl/, a także w wersji mobilnej pod adresem: kdr-mwu.gov.pl  

Dostosowanie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Wadowice Przyjazne Rodzinie do programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

Na terenie Gminy Wadowice działają dwa równorzędne programy: lokalny samorządowy pn.: „Wadowice Przyjazne Rodzinie” i ogólnopolski rządowy pn.: „Karta Dużej Rodziny”. Zadaniem obu programów jest wsparcie dużych rodzin wielodzietnych „trzy plus”.
Samorządowy program jako element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Wadowice działa od dnia 1 lipca 2013 roku, w roku 2015 program został dostosowany do rządowego, ogólnopolskiego programu pn.: „Karta Dużej Rodziny”, a Wadowicka Karta Rodzinna została zintegrowana z Kartą Dużej Rodziny. Posługiwanie się Wadowicką Kartą Rodzinną było możliwe tylko do 30 września 2015r.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych:

https://rodzina.gov.pl/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

https://empatia.mpips.gov.pl/-/karta-duzej-rodziny

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 27 marca 2018

-