Procedury

Procedury

Procedury obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach:

Z zakresu pomocy społecznej:
 1. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
 2. Zasiłek okresowy
 3. Zasiłek celowy
 4. Zasiłek stały
 5. Pomoc rzeczowa w formie odzieży
 6. Pomoc w formie gorącego posiłku
 7. Pomoc w formie schronienia
 8. Praca socjalna
 9. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 10. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 11. Przyznanie usług opiekuńczych
 12. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 13. Sprawienie pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z zakresu świadczeń rodzinnych:
 1. Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 2. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 3. Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się dziecka (wypłacane ze środków Gminy Wadowice)
 4. Zasiłek pielęgnacyjny
 5. Świadczenie pielęgnacyjne
 6. Fundusz alimentacyjny
 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Z zakresu dodatków mieszkaniowych:
 1. Dodatek mieszkaniowy