Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Co podlega opłacie skarbowej ?
Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:

  • czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
  • wydawane na wniosek zaświadczenia
  • wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
  • opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ?
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.


Wysokość opłaty skarbowej
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 jednolity tekst)


Właściwość organów podatkowych

  • Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)
  • Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibie organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
  • w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, bezgotówkowo na rachunek tego organu lub u wyznaczonych inkasentów.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.
Opłatę skarbową należną Gminie Wadowice można uiszczać:

  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice
Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998

  • w Kasie Urzędu Miejskiego w Wadowicach
  • u inkasentów


Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
Zwrot opłaty skarbowej może zostać zwrócony na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.


Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2023 r. poz. 2111 jednolity tekst)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Wprowadzono: 22 marca 2016