Podatek leśny

Podatek leśny

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów,
  • użytkownikami wieczystymi lasów,
  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania?
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.


Do czego zobowiązane są  osoby fizyczne?
Są zobowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.


Do czego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej?
Są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.


Terminy płatności dla osób fizycznych
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września 15 listopada roku podatkowego.


Terminy płatności dla osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.


Gdzie można zapłacić podatek?
Podatek leśny można uiścić:

  • w kasie Urzędu
  • na przekazane podatnikom indywidualne rachunki bankowe
  • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice
Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998

Uwaga !
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek leśny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.

Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 zł za 1m3.
Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosi – 71,10 zł za 1 ha lasu

Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 zł za 1m3.
Stawka podatku leśnego na 2024 r. wynosi – 72,0346 zł za 1 ha lasu


Podstawowe akty prawne:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

 

Wprowadzono: 17 grudnia 2020

Pliki do pobrania: