Podatek od nieruchomości

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Podatki lokalne / Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości


Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

 • Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.
 • Dla budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego jeśli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa budowli określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego)
 • Dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.):
budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe przy tym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1.40 do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc. a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1.40 m, powierzchnię tę pomija się.


Kiedy muszę płacić podatek?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budynku lub budowli lub ich części, to powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Do czego zobowiązane są osoby fizyczne? Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów (formularz IN-1 i załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3).

Informacje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w podstawie opodatkowania terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Burmistrz w drodze decyzji.


Terminy płatności dla osób fizycznych
Obowiązują cztery ustawowe terminy płatności i przypadają one: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Do czego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej?
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów (formularze DN-1 i załączniki ZDN-1 i ZDN-2).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzeń uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego i zmianę wysokości opodatkowania.


Terminy płatności dla osób prawnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: pierwsza rata do 31 stycznia danego roku, kolejne raty do 15 dnia następnych miesięcy danego roku.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Gdzie można zapłacić podatek?
Podatek od nieruchomości można uiścić:

 • w Kasie Urzędu
 • na przekazane podatnikom indywidualne rachunki bankowe
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach

Bank ING Bank Śląski S.A. O w Wadowicach
80 1050 1445 1000 0023 5759 9998

Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek od nieruchomości” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.


Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XLIV/334/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dn. 29.11.2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące w 2018 r.).
 4. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dn. 12.12.2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące w 2019 r.).
 5. Uchwała Nr XV/131/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące od 2020 roku)
 6. Uchwała Nr XXVII/237/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku)
 7. Uchwała Nr XLI/365/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku)
 8. Uchwała Nr LV/516/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku)
 9. Uchwała Nr LXVII/622/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (stawki obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku)

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Poniżej do pobrania aktualne, interaktywne formularze deklaracji i informacji z portalu podatki.gov.pl

Wprowadzono: 13 grudnia 2019

Pliki do pobrania: