Podatek od środków transportowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Podatki lokalne / Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Informujemy że nadal obowiązuje Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Za jakie pojazdy płacimy podatki?

 • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton Uwaga!! Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 • Autobusy

Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.


Kiedy muszę zapłacić podatek?
Od 1 stycznia 2003 roku Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych:

 • DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych (druk deklaracji DT- 1 do pobrania)
 • DT-1/A – załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (druk załącznika do deklaracji DT-1/A do pobrania)

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.


Dlaczego nikt mnie nie zawiadomił o obowiązku uiszczenia podatku?
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto lub w kasie urzędu miejskiego. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.


Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku?
Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.


Terminy płatności
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
A. po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku – podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września danego roku – II rata,

B. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie:

 • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

C. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


Sprzedałem pojazd, czy nadal płacę podatek?
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został na stałe wyrejestrowany. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.


Gdzie można zapłacić podatek?
Podatek od środków transportowych można uiścił:

 • w Kasie Urzędu
 • na przekazane podatnikom indywidualne rachunki bankowe
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice
Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998


Podstawowe akty prawne

Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (stawki obowiązują od 2016 r.)

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 marca 2016