Podatek rolny

Podatek rolny

Kto jest podatnikiem podatku rolnego?
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

  • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
  • są użytkownikami wieczystymi gruntów
  • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego
  • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Co uważa się za gospodarstwo rolne?
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.


Jak liczymy podatek?
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Wadowice są w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

Dla  gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (od 2014 roku). Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (od 2014 roku).

Stawki podatku rolnego na 2023 r. wynoszą:
– 185,13 zł za 1 ha przeliczeniowy – dla gruntów gospodarstw rolnych
– 370,25 zł za 1 ha fizyczny – dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

Stawki podatku rolnego na 2024 r. wynoszą:
– 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy – dla gruntów gospodarstw rolnych
– 448,15 zł za 1 ha fizyczny – dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego


Czy płacisz tylko podatek rolny?
Nie. Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie działalności rolniczej, położone na gruntach gospodarstw rolnych.
UWAGA!
Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.


Do czego zobowiązane są  osoby fizyczne?
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.


Do czego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej?
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


Terminy płatności dla osób fizycznych
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.


Terminy płatności dla osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.


Gdzie można zapłacić podatek?
Podatek rolny można uiścić:

  • w kasie Urzędu
  • na przekazane podatnikom indywidualne rachunki bankowe
  • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice
Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998

Uwaga !
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek rolny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.


Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 333, z póżn. zm.).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 marca 2016

Pliki do pobrania: