O stanie majątkowym

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Zaświadczenia / O stanie majątkowym

O stanie majątkowym

PODSTAWA PRAWNA
Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U.  z 2023r. , poz. 2383 z późn. zmianami) art. 306a, 306b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatkowy- parter, pok. nr 2, telefon –  873 18 11 wew. 298, 299

MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY
Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatkowy- parter,
pok. nr 2, telefon – 33 873 18 11 wew. 298, 299

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

OPŁATY
Opata skarbowa w wysokości 17,00 zł
dodatkowo w przypadku dołączenia do wniosku  dokumentu stwierdzającego   udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Zwolnienia z opłaty skarbowej wynikają z ustawy o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016 r., poz.1827 ) oraz załącznika do tej ustawy

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku niezadowolenia z wydanego zaświadczenia  wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Wadowic.
Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) lub przesłać pocztą.

INNE INFORMACJE
Brak

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016