Wykluczenie cyfrowe

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Programy / Wykluczenie cyfrowe

innowacyjna gospodarka

Klauzula informacyjna dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję, że :

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl.
  2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Ireneusz Pogocki, e-mail: iod@wadowice.pl.
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”. na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Instytucji Wdrażającej -Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa  beneficjentowi projektu – Gmina Wadowice 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23 podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Wdrażającej lub beneficjenta, a także powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Wdrażającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach projektu.
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i trwałości projektu.
  6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
  8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych w dokumentacji projektowej a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Klauzula informacyjna Beneficjenci PO IG

Dotacje na Innowacje: „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt UE: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice” / kwota dofinansowania 668 986,56 zł /

Gmina Wadowice w dniu 22 października 2013r podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla 36 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wadowice, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

Dodatkowo w sprzęt komputerowy zostanie wyposażonych 19 jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 31.01.2015 r.
Okres trwałości projektu: 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu

Uczestnicy projektu:
– 36 gospodarstw domowych, które zostaną wyłonione w procesie rekrutacyjnym,
– 19 jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice.

W ramach projektu wyłonione w procesie rekrutacyjnym gospodarstwo domowe otrzyma:
– zestaw komputerowy (komputer stacjonarny z oprogramowaniem, drukarka) wraz z bezpośrednim dostępem do internetu przez okres trwałości projektu na podstawie umowy użyczenia,
– szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu.

Wartość projektu 668 986,56 zł, w tym:
– środki europejskie 568 638,57 zł, tj. 85%
– budżet państwa 100 347,99 zł, tj. 15%

Montaż komputerów i szkolenie Beneficjentów Ostatecznych

19.12.2013 Uroczyste wręczenie umów

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 grudnia 2015

-