Straż miejska

Straż miejska

Zakres spraw:

  1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
  2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
  3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
  4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
  5. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
  6. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
  7. Wydawanie zaświadczeń dot. spełnienia wymogów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
  8. Przeprowadzanie wizji lokalnej dot. zgodności z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  9. Kontrola przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice

Kontakt:

Pl. Jana Pawła II 23 -  pok. 1, 2 (parter)
Tel.: 33 823 31 73,
33 873 18 11

E-mail: strazmiejska@wadowice.pl

Stanowisko komendanta - /wakat/

Strażnicy :
Inspektor - Sordyl Zdzisław
Inspektor- Woźniak Józef
Inspektor - Frasunek Tadeusz
Strażnik - Daniel Elżbieta
Aplikant- Kobiałka Jakub
Aplikant - Ślosorz Tomasz

Lokalizacja: