„Wadowice Przyjazne Rodzinie” – Samorządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / „Wadowice Przyjazne Rodzinie” – Samorządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych

65924 - "Wadowice Przyjazne Rodzinie" - Samorządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych

Czym jest program Wadowice Przyjazne Rodzinie

Rodzina jest podstawową komórką społeczną i najstarszą, a zarazem najpowszechniejszą formą życia społecznego. Znaczenie rodziny jest szczególnie doniosłe dla wspólnoty lokalnej mieszkańców, jaką jest samorząd gminny.

Dostrzegając szereg niekorzystnych zjawisk społecznych, demograficznych i ekonomicznych zachodzących w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach, Rada Miejska w Wadowicach, kierując  się szczególną troską o lokalne rodziny wielodzietne, wprowadziła w roku 2012 program o nazwie „WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE”. Zasady i sposób  działania programu uregulowane zostały w Uchwale NR XXXVI/271/2017 podjętej przez Radę Miejską w Wadowicach w sprawie wprowadzenia programu wpierania rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wadowice w dniu 10 maja 2017 r.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Wadowice. Koordynatorem programu jest Burmistrz Wadowic. Adresatami programu są rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Wadowice.

Głównym celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami poprzez tworzenie warunków do korzystania przez te rodziny z różnych form udogodnień, ulg i preferencji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku  wielodzietności.

Rozpoczęcie realizacji programu datuje się na dzień 1 lipca 2013 r. W ramach programu wydawana była w okresie od dnia 01 lipca 2013 r. do 30 września 2015 r. Wadowicka Karta Rodzinna, która uprawniała do korzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez publiczne i prywatne podmioty z  naszego regionu.

Celem uproszczenia i ułatwienia korzystania rodzinom wielodzietnym  z przysługujących im szczególnych uprawnień w ramach działających na terenie gminy programów: samorządowego i ogólnopolskiego dokonano zintegrowania Wadowickiej Karty Rodzinnej z Kartą Dużej Rodziny, a program samorządowy dostosowano do programu ogólnopolskiego.

Począwszy od dnia 1 października 2015 r. uprawnione rodziny wielodzietne zamieszkujące gminę Wadowice mogą korzystać z jednego blankietu, który stanowi jednocześnie ogólnopolską i lokalną Kartę Dużej Rodziny jako dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące jej posiadaczom w obu działających równorzędnie programach: lokalnym samorządowym pn. „Wadowice przyjazne Rodzinie” i ogólnopolskim rządowym pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z obrębu Gminy Wadowice do korzystania z uprawnień w ramach samorządowego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, jest pierwsze siedem cyfr numeru Karty, stanowiących identyfikator Gminy Wadowice (ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z  1998 r., nr 157, poz. 1031 z późn. zm.). Są to cyfry 1218093.

Miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, oznaczone są specjalnym znakiem:

WzórA

”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny „

wyłącznie z nr identyfikacyjnym Gminy Wadowice 1218093XXXXXXXXXX”.

Partnerzy Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

Do współpracy w realizacji programu Wadowice Przyjazne Rodzinie włączyły się jednostki organizacyjne gminy (WCK, ZOPO – przedszkola publiczne, MOPS – gminne becikowe, Miejska Biblioteka Publiczna), zakład budżetowy (Kryta Pływalnia DELFIN) oraz firmy prywatne z naszego regionu, oferując zniżki i ulgi dla lokalnych rodzin wielodzietnych „trzy plus”. W sumie na dzień 30 września 2017 roku do programu przystąpiło 5 podmiotów publicznych i 27 podmiotów prywatnych, łącznie 32 podmioty.

Szczegółowy wykaz partnerów programu oraz zaoferowanych przez nich zniżek i ulg dla dużych rodzin dostępny jest na stronie internetowej programu www.rodzina.wadowice.pl. Wykaz ten jest aktualizowany na bieżąco.

Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie

Celem uhonorowaniem zaangażowania się podmiotów prywatnych i publicznych  w realną pomoc rodzinom wielodzietnym poprzez włączenie sie w realizację programu Wadowice Przyjazne Rodzinie oraz ich aktywnego działania na rzecz wzmacniania znaczenia rodziny w przestrzeni publicznej i dostrzeżenia potrzeb naszych lokalnych rodzin wielodzietnych Rada Miejska w Wadowicach Uchwalą Nr XXXVI/271/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: „programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy Wadowice pn. Wadowice Przyjazne Rodzinie” wprowadziła definicję miejsca przyjaznego rodzinie oraz określiła zasady przyznawania Partnerom programu Certyfikatu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie.

Przez WADOWICKIE MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE rozumie się miejsce zlokalizowane na terenie gminy Wadowice, które będzie spełniało warunki przyznania Certyfikatu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie.

Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie może być przyznany przez Kapitułę w składzie: Burmistrz Wadowic oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Wadowicach, każdemu podmiotowi publicznemu i prywatnemu, który przystąpił do programu Wadowice Przyjazne Rodzinie i udziela bezpośredniego wsparcia rodzinom wielodzietnym „trzy plus” zamieszkałym na terenie gminy Wadowice, poprzez system zaoferowanych ulg i zniżek.

Po raz pierwszy Certyfikat  Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie został przyznany przez Kapitułę w składzie: Burmistrz Wadowic i członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej przy Radzie Miejskiej w Wadowicach w roku 2016 partnerowi programu: Krytej Pływalni „DELFIN”, która została najlepiej oceniona przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie naszej gminy w przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Wadowicach  Ankiecie „Razem znajdźmy miejsce przyjazne rodzinie”.

Wyróżnienie Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

Wyróżnienie Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie będzie stanowić formę oceny skuteczności i efektywności udzielanych szczególnych uprawnień dla lokalnych rodzin wielodzietnych, przez podmiot publiczny lub prywatny, który przystąpił do programu Wadowice Przyjazne Rodzinie.

Warunkiem przyznania przez kapitułę Wyróżnienia jest realizacja zawartej z Burmistrzem Wadowic umowy, określającą lokalizację i rodzaj udzielonych szczególnych uprawnień udzielanych przez podmiot w ramach programu oraz uzyskanie najwyższej ilości punktów przyznanych przez rodziny wielodzietne w ankiecie „Razem znajdźmy miejsce przyjazne rodzinie”, Burmistrza Wadowic i Komisję Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

Wyróżnienie przyznawane będzie na okres jednego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca jego przyznania, w n/w kategoriach:

 1. usługi (prawnicze, rachunkowo-księgowe, finansowe, fryzjersko-kosmetyczne, motoryzacyjne, naprawcze, ogrodnictwo, remontowo-budowlane, ubezpieczeniowe, pozostałe);
 2. zdrowie (usługi medyczne, rehabilitacyjne, optyczne, wyroby medyczne, pozostałe);
 3. edukacja (przedszkola, kursy i szkoły językowe, kursy nauki jazdy, książki, artykuły szkolne, szkolenia, warsztaty dla dzieci, pozostałe);
 4. kultura (muzea, kino, teatr, zajęcia artystyczne dla dzieci, pozostałe)
 5. sport, rekreacja, turystyka (basen, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe , usługi sportowe i turystyczne, pozostałe)
 6. transport (kolej, bus, stacje paliw, pozostałe);
 7. łączność ( telekomunikacja, internet, pozostałe)
 8. artykuły przemysłowe  (artykuły motoryzacyjne, chemia gospodarcza, RTV/ AGD, sprzęt komputerowy, pozostałe)
 9. odzież, obuwie ( dla dzieci i dla dorosłych);
 10. żywność (sklepy, markety, bary, restauracje, kawiarnie, pozostałe).
 11. inne (wyżej niesklasyfikowane).

Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie Wyróżnienia są: Burmistrz Wadowic, Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej rady Miejskiej w Wadowicach oraz rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Wadowice i posiadające Kartę Dużej Rodziny, w formie złożonej ankiety „Razem znajdźmy Miejsce Przyjazne Rodzinie”.

Kapituła ocenia złożone wnioski i przyznaje Wyróżnienie podmiotowi, który w danej kategorii zniżek uzyskał najwyższą ocenę.

Szczegółowe zasady wyboru miejsca przyjaznego rodzinie oraz przyznania Certyfikatu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie i Wyróżnienia Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie partnerowi programu,  określone zostały w rozdziale „Sposób realizacji programu” Uchwały NR XXXVI/271/2017 rady miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 roku.

Podmiotowi, który otrzyma Certyfikat lub Wyróżnienie Kapituła przyznaje prawo do używania logotypu Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie w miejscu prowadzonej działalności i udzielania zniżek, na stronach internetowych firmy oraz we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych podmiotu;

Lista podmiotów, które uzyskają Certyfikat lub Wyróżnienie oraz wszelkie komunikaty w tej sprawie dostępne będą na stronie internetowej programu Wadowice Przyjazne Rodzinie www.rodzina.wadowice.pl.

Jak i gdzie uzyskać informacje na temat Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie? Jak Otrzymać Kartę Dużej Rodziny? Jak zostać partnerem programu?

Informacje na temat programu, jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny oraz z jakich szczególnych uprawnień mogą korzystać jej posiadacze na terenie gminy Wadowice, a także jak zostać partnerem programu, dostępne są na stronie internetowej: www.rodzina.wadowice.pl oraz Urzędu Miejskiego w Wadowicach: www.wadowice.pl. . Można również uzyskać informacje wysłając zapytanie na adres e-mail: rodzina@wadowice.pl.

Akty prawne:

1. Uchwała Nr XXXVI/271/2017 z dnia 10 maja 2017 roku.

2. Zarządzenie Burmistrza Wadowic NR 0050.235.2015 z 21 września 2015 roku.

Wprowadzono: 20 listopada 2017

-