Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

AKTUALIZACJA z dnia 25.05.2018r.

Nazwa zbioru danych :

1.  Karta Dużej Rodziny - zbiór danych osobowych członków rodzin wielodzietnych ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu;

2. Wadowice Przyjazne Rodzinie - zbiór danych osobowych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny i partnerzy programu  na mocy stosownej umowy zawartej z Burmistrzem Wadowic na realizację programu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl

 2. Inspektorem Ochrony danych u Administratora jest Ireneusz Pogocki, e-mail: iod@wadowice.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  - wypełnienia obowiązków prawnych związanych z realizacją rządowego ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”;

  - wypełnienia obowiązków prawnych związanych z realizacją samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn. Wadowice Przyjazne Rodzinie;

  na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832) i Uchwały NR XXXVI/271/2017 z dnia 10 maja 2017 r Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej rodziny są to organy władzy publicznej: burmistrz, wojewoda i minister właściwy do spraw rodziny oraz inne podmioty, które przyznały uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych w zakresie niezbędnym do udzielenia tych uprawnień.

 5. Pani/Pana i dane osobowe i członków rodziny  będą przetwarzane przez okres określony  w art. 4 ust 1 oraz w  art. 21 ust.4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i do uzyskania ich kopii;
  • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  • o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • o administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  • o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane – aplikacja mobilnej Karty Dużej Rodziny mKDR posiada funkcja geolokalizacji, która pozwala na wyszukanie partnerów udzielających zniżek w okolicach przebywania użytkownika.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i warunkiem przyznania Karty Dużej Rodziny . Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.1832) i w art. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454 i 2449) we wniosku   o przyznanie Karty lub wydania jej duplikatu, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i odmowa przyznania Karty.

Pliki do pobrania: