umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

I.  PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 46; tel. 33 873 18 11 wew. 215, 270

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem;
2. kserokopię wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem;
3. kserokopię mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem (w przypadku gdy plan sytuacyjny zawiera granice i numery działek – mapa ewidencyjna nie jest wymagana);
4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

VI.  OPŁATY:
1.  Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) o opłacie skarbowej – ust. 44 kol. 4 w pkt 9 w części III załącznika do ustawy.
2. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolnienie z opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

VII.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o uzgodnienie projektu inwestycyjnego, może wystąpić inwestor lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
2.  Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzgodnienie projektu bądź jego odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 8 sierpnia 2017