Warunki techniczne budowy (przebudowy) zjazdu z drogi publicznej

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / Warunki techniczne budowy (przebudowy) zjazdu z drogi publicznej

I.  PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich ustytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 46; tel. 33 873 18 11 wew. 215, 270

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w  skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu;
2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem oraz działki na których zlokalizowana jest droga;
4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

VI.  OPŁATY:
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji (dotyczy obiektów nie związanych z budownictwem mieszkaniowym) : 82,00 zł;
2. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

VII.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

IX. INNE INFORMACJE:

1. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 31 sierpnia 2017