Warunki techniczne podłączenia obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / Warunki techniczne podłączenia obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej

I.  PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. ), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 46; tel. 33 873 18 11 wew. 215, 270

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją przyłącza;
2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działek na których zlokalizowana jest droga;
4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

VI.  OPŁATY:
1. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolenienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

VII.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej, może wystąpić właściciel obiektu (lub inwestor projektowanego obiektu) lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Zgoda na podłączenie obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej bądź jej odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 7 sierpnia 2017