Wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / Wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej

I.  PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. ), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm. ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)
lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:

Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 46; tel. 33 873 18 11 wew. 215, 270

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:
1. ksero mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 (lub 1:1000) z projektu zagospodarowania działek inwestycyjnych;
2. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
3. ksero mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa,  a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

VI.  OPŁATY:

Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

VII.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

IX. INNE INFORMACJE:

1. Z wnioskiem o wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej może wystąpić właściciel działek będących przedmiotem wniosku lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć  pełnomocnictwo).
2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Wydanie oświadczenia bądź jego odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016