Umieszczenie stoiska handlowego w pasie drogowym

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / Zajęcie pasa drogowego / Umieszczenie stoiska handlowego w pasie drogowym

I.  PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 1440 z późn. zm. ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w spra­wie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1481), Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1994) oraz Zarządzenie  Burmistrza Wadowic w sprawie ustalenia zasad lokalizacji ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych lub usługowych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice (aktualne na dzień wydania decyzji).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)
lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 47;
tel. 33 873 18 11 wew. 166

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Projekt ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/stoiska usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego w skali 1:50 lub 1:100 opisany, zwymiarowany, zawierający:
– część opisową;
– rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku i rzut poziomy;
– mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja ogródka/stoiska/obiektu.
– fotografię lub prospekt wyposażenia ogródka/stoiska/obiektu (stoliki, parasole, krzesła, elementy ogrodzenia, zieleń);
– fotografię ogródka (w przypadku organizacji ogródka z roku poprzedniego).
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o sposobie funkcjonowania i posadowienia ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/stoiska usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego w organizacji ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz zobowiązaniu do usunięcia, na wezwanie zarządcy drogi ww. obiektu bez prawa do odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów.
3. Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania obiektu lub projekt organizacji ruchu – wyłącznie w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych;
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

VI.  OPŁATY:
1. Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1827) o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt. 8 i 9 w części III załącznika do ustawy.
2. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
3. Opłata za umieszczenie ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/stoiska usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu w pasie drogowym.

VII.  SPOSÓB  I  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni,  zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania;

IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o umieszczenie reklamy w pasie drogowym może wystąpić inwestor, lub w jego imieniu pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć  pełnomocnictwo).
2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 7 sierpnia 2017