Umieszczenie urządzeń oraz naliczenie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / Zajęcie pasa drogowego / Umieszczenie urządzeń oraz naliczenie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

I.  PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w spra­wie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1994).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)
lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:

Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 48;
tel. 33 873 18 11 wew. 283

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:
1. plan sytuacyjny w skali 1: 500 odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem wymiarów;
2. kserokopię decyzji określającej warunki na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania robót lub projekt organizacji ruchu – w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
4. w razie ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnitwa.

VI.  OPŁATY:

1. Opłata proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego (w którym zostało umieszczone urządzenie) liczone od dnia umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2. Opłata skarbowa : zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm. ) o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt 9 w części III załącznika do ustawy.
3. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

VII.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

IX. INNE INFORMACJE:

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 4 sierpnia 2017