Przydział Lokalu Mieszkalnego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Gospodarka mieszkaniowa / Przydział Lokalu Mieszkalnego

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 , poz. 266 z późn. zm.)
Uchwała Nr XIX/112/2004 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24.09.2004 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju -II piętro pokój 45
tel. 873 – 18 – 11 wew. 206, 219

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przydział lokalu socjalnego.

V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Weryfikacja wniosków dokonywana jest przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej w Wadowicach. Komisja w ramach zespołów wizytujących ocenia warunki socjalno-bytowe wnioskodawcy. Osoby zakwalifikowane (spełniające kryteria określone w Uchwale RM) wpisywane są na listę oczekujących w kolejności złożenia wniosku.

VI. OPŁATY:
Zwolnienie z opłaty skarbowej.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

VIII. INNE INFORMACJE:
Przed złożeniem wniosek należy potwierdzić:

  1. W Wydziale Spraw Społeczny – Ewidencja Ludności Urzędu Miejskiego w Wadowicach odnośnie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wadowice, w przypadku osób bezdomnych potwierdzenie ostatniego miejsca pobytu stałego.
  2. U administratora – zarządcy budynku właściwego dla miejsca pobytu stałego, który potwierdza powierzchnię użytkową i powierzchnię pokoi lokalu mieszkalnego, z którego wnioskodawca ubiega się o przydział lub zamianę mieszkania.
  3. W zakładzie pracy – wysokość dochodu brutto uzyskanego przez wnioskodawcę i członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w okresie ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, dochody osób niepracujących potwierdza się odcinkiem od emerytury, renty, zaświadczeniem z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczeniem z MOPS o wysokości pobieranych zasiłków stałych oraz zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie o wysokości dochodów.
  4. Jeżeli o wynajem lokalu ubiega się osoba bezdomna wymagane jest dokładne wyjaśnienie przyczyny bezdomności.

wnioski do pobrania:

1. wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice -> kliknij tutaj
2. deklaracja o dochodach -> kliknij tutaj
3. zaświadczenie o dochodach ->

Wprowadzono: 22 marca 2016