Sprzedaż Lokali Komunalnych

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WADOWICE
NA RZECZ NAJEMCY

I. PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm. ), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. ), Uchwała Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wadowice oraz uchwała NR XX/118/2004 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wadowice, Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wadowice, Uchwała Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 27 przy ul. Batorego w Wadowicach, stanowiących własność Gminy Wadowice (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 585, poz. 6715).

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach ( parter )
lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach ( parter ).

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Wydział Gospodarki Gruntami – II piętro, pokój nr 40,
tel. (33) 87 318 11, 823 41 03 wew. 225.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Do wniosku należy dołączyć:
–   umowę najmu,
–   dowód wpłaty na kwotę 100,00 zł (zaliczka na koszty wyceny lokalu).

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wynikiem prowadzonego postępowania jest zawarcie umowy notarialnej.

  1. Urząd Miejski przystępuje do wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,w celu określenia wartości lokalu mieszkalnego.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wadowicach na okres 21 dni, informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej tut. urzędu.
  3. Jeżeli w ustawowym terminie nie zostanie wykonane prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, tj. 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu, następuje spisanie protokołu uzgodnień i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

VII.  OPŁATY:

  1. Opłaty skarbowej nie pobiera się.
  2. Zaliczka w wys. 100 zł na poczet kosztów wyceny lokalu.
  3. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaje ustalona na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm. ).
  4. Koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy  ponosi nabywca.
  5. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy a także sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
6 miesięcy.

IX. INNE INFORMACJE:
Lokal mieszkalny może kupić wyłącznie najemca lokalu mieszkalnego.

X. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, EWENTUALNIE SKARGI.

  1. Strona niezadowolona z prowadzonego przez Wydział postępowania może złożyć skargę do Burmistrza Wadowic.
  2. Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy notarialnej rozstrzygane są na drodze postępowania sądowego.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016