Numer porządkowy nieruchomości – zaświadczenie o oznaczeniu numerem

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Gospodarka przestrzenna / Numer porządkowy nieruchomości – zaświadczenie o oznaczeniu numerem

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi  zmianami).

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter, pokój nr 7) oraz strona internetowa www.wadowice.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter, pokój nr 7).

IV.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój 42, 43,
tel. (33) 873 18 11 wew. 203, 204

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:
W przypadku podziału nieruchomości, do wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 lub 1:1000

VI.   OPŁATY:
Opłata skarbowa :
– za wydane zaświadczenie   –      17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2018r. poz. 1044/)

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą ( w przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

IX.   INNE INFORMACJE:
Zaświadczenie o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym wydaje się na podstawie Ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości Miasta i Gminy Wadowice.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail: um@wadowice.pl

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych u Administratora: iod@wadowice.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7.  Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

8.  Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.). Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych we wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 6 czerwca 2018