Zaświadczenie z Gminnej Ewidencji Zabytków

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Gospodarka przestrzenna / Zaświadczenie z Gminnej Ewidencji Zabytków

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) oraz Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Wadowice.

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter – pokój 7) oraz strona internetowa www.wadowice.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter – pokój 7).

IV.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój 42, 43,
telefon (33) 873 18 11 wew. 203, 204

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
Brak.

VI.   OPŁATY:
Opłata skarbowa :
– za wydane zaświadczenie   –      17 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2018r. poz.  1044/)

VII.  SPOSÓB I TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

IX.    INNE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  2017r. poz. 2187 z późn. zm.) Burmistrz Wadowic prowadzi gminną ewidencję zabytków, obejmującą zabytki nieruchome z terenu gminy Wadowice, objęte wojewódzką ewidencją zabytków.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail: um@wadowice.pl

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych u Administratora: iod@wadowice.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wadowice na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.). Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych we wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 6 czerwca 2018