PESEL – nadania i zmiana

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / PESEL – nadania i zmiana

Numer PESEL nadaje się i zmienia:
– obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
– cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do ich posiadania jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktycznie opiekę.
Powiadomienie o którym mowa jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 570). Jeżeli wniosek o nadanie numeru PESEL nie spełnia wymogów należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

I. Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382),

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 roku
w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015r. poz. 1984)

II. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873 – 18 – 11 wew. 221, 262

III. Wymagane dokumenty:
Dokument potwierdzający tożsamość,

IV. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

V. Opłaty:

Nie pobiera się.

VI. Inne informacje:

Brak.

Wprowadzono: 23 lutego 2016