Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL udostępnia organ prowadzący te rejestry.
Podmiotom, o których mowa w art. 46, ustawy o ewidencji ludności udostępnia się dane jednostkowe – (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem), na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. Organ rozpatrujący wniosek w drodze decyzji administracyjnej może odmówić udostępnienia danych jednostkowych jeżeli nie zostały spełnione odpowiednie warunki.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922),

Art.46-49 Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382),

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2523),

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017r. poz. 2482),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r., poz. 700)

II. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873 -18 -11 wew. 221,262

III.  Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych (załącznik) tzn. wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji
i zakres żądanych informacji,
2. Wykazanie interesu prawnego w celu uzyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),
3.  Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych,
4.  Dowód dokonania opłaty.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Informację o danych osobowych uzyskuje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej

V. Opłaty:

– Pełnomocnictwo 17 zł, Nr. Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998
– Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy danych jednostkowych) z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wynosi 31,- zł,
Nr. Konta: 35 1050 1445 1000 0023 5760 1778

VI. Inne Informacje:

Brak.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016