Wpisanie na wniosek do stałego rejestru wyborców

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Wpisanie na wniosek do stałego rejestru wyborców

I. Podstawa prawna:

Art. 18, art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754),

§ 6 ust. 5, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017r. poz. 1316 z późn. zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. 33 873 – 18 – 11 wew. 221, 262

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
2. Pisemna deklaracja
– Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (cudzoziemcy)
– Dokument stwierdzający tożsamość- do wglądu.
– Kserokopia ważnego dokumentu tożsamości wnioskodawcy.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru wyborców wydana do trzech dni od dnia wpływu wniosku

V. Opłaty:

Nie podlega opłacie

VI. Inne informacje:

– Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców;
– Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich, a część B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczpospolitej Polskiej;
– Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy
na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu;
– Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny     wniosek;
– Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą zostać wpisani do stałego rejestru wyborców jedynie na swój wniosek;
– Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą zostać wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek w urzędzie gminy wraz ze wskazaniem
adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy;
– Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze tej gminy, którzy nie są pozbawieni praw wyborczych w państwie członkowskim, którego są obywatelami;
– Wyborca wpisany do części B rejestru wyborców zostaje skreślony z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

Wprowadzono: 22 marca 2016

Pliki do pobrania: