Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca poprzez  uzupełnienie formularza w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Powyższy formularz składany w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

I. Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 570)

III. Wymagane dokumenty:
Osoba dokonująca czynności wymeldowania pobytu stałego lub czasowego przedstawia:
* prawidłowo wypełniony formularz w formie papierowej,  który może być również sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Wiarygodność danych zamieszczonych na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca, bądź formularz w formie dokumentu elektronicznego opisanego powyżej,
* paszport, karta pobytu, lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo,
* przy wymeldowaniu dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Załatwianie sprawy meldunkowej w formie wymeldowania cudzoziemca
z pobytu stałego lub czasowego następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

V. Opłaty:
Nie pobiera się.

VI. Inne Informacje:

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego bądź czasowego można dopełnić zarówno osobiście bądź przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego poprzez platformę ePUAP

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego poprzez platformę ePUAP

Wprowadzono: 22 marca 2016