Wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie czynności materialno-technicznej

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie czynności materialno-technicznej

I. Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)


II. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873 -18 -11 wew. 221,262

III. Wymagane dokumenty:

Osoba składająca wniosek załącza:

1.Wniosek (podanie) o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosek wskazując, że czynność meldunkowa nie była zgodna z prawem,
2. Dokument potwierdzający aktualny tytuł prawny do lokalu ( dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – kserokopia,
3. Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji – kserokopia,
4. Potwierdzenie wniesienia opłat.

IV. Załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 § 3 kpa).
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 §1 kpa)

VI. Opłaty:

10 ,00 pln – opłata za wydanie decyzji administracyjnej oraz za udzielone pełnomocnictwo w sprawie ( z wyłączeniem małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa) opłata skarbowa  – 17 pln.

VII. Inne informacje:

Brak.

Wprowadzono: 22 marca 2016