Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
3. Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
4. Cudzoziemiec niewymieniony w punkcie 2 i 3  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Okres pobytu czasowego u tegoż cudzoziemca pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
5. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

I. Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382),

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)

II. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873-18-11 wew. 221, 262

III. Wymagane dokumenty:

Osoba dokonująca czynności zameldowania przedstawia:

* prawidłowo wypełniony druk meldunkowy (załącznik),
* wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
* cudzoziemiec o którym mowa w punkcie 2 przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
* Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
* zgłaszająca osoba przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tj. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna lub orzeczenie sądu natomiast w nowo budowanym domu – zawiadomienie o nadaniu mu numeru).

IV. Termin załatwienia sprawy:

Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

V. Opłaty:

Nie pobiera się.

VI. Inne Informacje:
Brak.

Zameldowanie poprzez platformę ePUAP

Wprowadzono: 22 marca 2016