Zameldowanie na wniosek strony

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Zameldowanie na wniosek strony

I. Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej   (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)

II. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873 -18 – 11  wew. 221,262

III. Wymagane dokumenty:

Osoba składający wniosek załącza:
1. Wniosek (podanie) o zameldowanie na pobyt stały, wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy,
2. Wypełniony druk meldunkowy:
– zgłoszenie zameldowania na pobyt stały ( załącznik ),
– zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (załącznik).
3. Potwierdzenie wniesienia opłat.

IV. Załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 § 3 kpa). O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 §1 kpa).

VI. Opłaty:

10,00 pln – opłata za wydanie decyzji administracyjnej oraz za udzielone pełnomocnictwo w sprawie
( z wyłączeniem małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa) opłata skarbowa  – 17 pln.

VII. Inne Informacje:

Brak.

Wprowadzono: 22 marca 2016