Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Ochrona środowiska / Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. PODSTAWA PRAWNA:
– ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r. , poz. 2081 t.j.);
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 t.j.);
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska – II piętro pokój nr 54 ;
tel. 33 87 318 11 wew. 212

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach

IV. WYMAGANE WNIOSKI:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

V. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki do wniosku wymagane zgodnie z art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 t.j.):
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 , prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art.62a ww. ustawy – min. 4 egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 66  w.w ustawy – min. 4  egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ewentualnie do wglądu).

VI. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych).

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 18 stycznia 2019

-