Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe

Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe

I.  Zgromadzenia publiczne

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu, w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631).

Ustawa przewiduje cztery tryby organizacji zgromadzeń publicznych: zwykły, uproszczony, zgromadzenia cykliczne oraz możliwość odbywania zgromadzeń spontanicznych.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:

  • organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
  • gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym), gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

1.  Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

3.  Organizator składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

Zgodnie z  art.21 i art. 22, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631), w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Krakowie, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1)      imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadajacej numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiając kontakt z nim;

2)      datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3)      ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie przekazuje się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie telefonicznie na nr telefonu 12 39 21 300 lub na adres poczty elektronicznej: czk@malopolska.uw.gov.pl lub pod nr tel.12 39 21 300.

Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana data zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.z 2019r., poz. 123), zwanych dalej środkami komunikacji elektronicznej.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1)  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
2)  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
3)  imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
4)  cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
5)  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
6) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie Gminy Wadowice przyjmowane są przez:

Wydział Zarządzania Kryzysowego (II piętro – pokój nr 57)
Urzędu Miejskiego w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice,

e-mail: zgromadzeniazwykle@wadowice.pl
faks: 33 8731815

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Krok po kroku:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie,
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w pokoju nr 57 Urzędu Miejskiego w Wadowicach lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: zgromadzeniazwykle@wadowice.pl
4. Otrzymasz informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym.
  2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).
  3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Opłaty:
Brak.

Miejsce złożenia dokumentów i odbioru identyfikatora dla przewodniczącego zgromadzenia:
Wydział Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 57 Urzędu Miejskiego w Wadowicach (II piętro)

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 57 Urzędu Miejskiego w Wadowicach (II piętro)

Forma załatwienia
1) W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia organ gminy przyjmuje zawiadomienie do wiadomości, wydaje identyfikator przewodniczącemu zgromadzenia, udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przekazuje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach.

2) Decyzja o zakazie zgromadzenia

Termin załatwienia:
Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w Krakowie.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Krakowie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631).

Wymagane załączniki:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym + Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)

 


II. Imprezy masowe:

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 2171).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz.735).

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter- pokój 7) oraz strona internetowa www.wadowice.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter – pokój 7).

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Zarządzania Kryzysowego, pok. nr 57 (II piętro), telefon (33) 873 18 11 wew. 216

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgodnie z art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019r., poz. 2171) organizator imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt. 2-4 wyżej cyt. ustawy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić:
– do Burmistrza Wadowic z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
– do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,   Państwowego   Powiatowego Inspektora   Sanitarnego w Wadowicach z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, ewentualnych zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:

1/ graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a/ oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b/ oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c/ oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d/ informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych
i sanitariatów,

2/ instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej),

3/ terminarz rozgrywek meczy piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych -w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

4/ informację o:
a/ liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b/ przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
cl liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej,
d/ osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej  podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
e/ informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
f/ informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
g/ informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w pkt. 5.,
h/harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

5/ opinie Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach zawierające informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach /opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej,

6/ w przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach

7/ jeżeli na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe /z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka/ zawierające nie więcej niż 3,5 % alkoholu – do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe, zgodnie z art. 8a wymienionej ustawy.
Wniosek oraz załączniki powinny być podpisane przez organizatora bądź jego upoważniony organ.

VI.   OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82,00zł.
Dodatkowo za pełnomocnictwo (jeżeli takie występuje) w wysokości 17,00 zł.
Opłatę skarbowa można uiścić:
–  gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Wadowicach,
–  przelewem na rachunek bankowy: Numer rachunku: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998 ING Bank Śląski
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.
W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

VII.  SPOSÓB I TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Burmistrz Wadowic wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy jego wydania.
Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

IX.    WAŻNE INFORMACJE:
Organizator imprezy masowej, na która wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym, zgodnie z art. 53 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

Kontrola imprez:
W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Wadowic, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Wadowic wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 58, ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r.).

34-100 Wadowice
Plac Jana Pawła II 23
tel.: 33 873 18 11
fax: 33 873 18 15
e-mail: um@wadowice.pl

Konto bankowe
Nr rachunku IBAN:
PL 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998
ING Bank Śląski BIC SWIFT: INGBPLPW

Bądź bliżej nas Idź do Facebook

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016