Rejestr miejsc noclegowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla przedsiębiorców / Działalność gospodarcza / Rejestr miejsc noclegowych

WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY WADOWICE

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 35 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3-5, art. 40 ust. 3-4 ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 tekst jednolity)

II. MIEJSCE POBRANIA  WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)
lub ze strony internetowej  www.wadowice.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter)

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Obsługi Ruchu Turystycznego –  ul. Kościelna 4, Wadowice, telefon – (33) 873 23 65.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wadowice.
2. Załączniki:
a) opis obiektu/ pola biwakowego (formularz opisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
b)deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz pól biwakowych (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury),
c) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
– kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.

VI. OPŁATY:
Nie pobiera się.

VII. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wpisu do ewidencji – odwołanie od decyzji wnosi się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic
w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

IX. INNE INFORMACJE:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę lub w Biurze Obsługi Mieszkańca

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 17 lutego 2016

-