Zmiana wpisu do CEIGD

Zmiana wpisu w CEIDG

I. Podstawa prawna:

Art. 15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1291 z póź. zm)

II. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na Wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:
– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
– bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
– pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
– przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Społecznych, pok. nr 10 (parter)
tel. 33 873 18 11 wew. 223, 268

IV. Termin i sposób załatwienia:
Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

V. Opłaty:
WNIOSEK o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

VI. Tryb odwoławczy:
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

VII. Inne informacje:
AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza
się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Wprowadzono: 15 lutego 2016

-