Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Ogłoszenie / Obwieszczenie Burmistrza Wadowic o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2.1. Formularz wniosku (był dostępny w terminie do 29 maja 2015 r.).

2.2. Informacja o złożonych wnioskach do studium.

W okresie przyjmowania wniosków dotyczących studium tj. od 07 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. wpłynęło 645 wniosków. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski do studium zostaną rozpatrzone w trakcie sporządzania projektu studium.

2.3. Harmonogram prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

3. Zawiadomienie organów i instytucji o podjęciu przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Zawiadomienie nr 1 - zobacz
Zawiadomienie nr 2 - zobacz

4. Zakończenie prac wstępnych nad sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Obecnie trwają prace II etapu tj. sporządzenie projektu studium. Prace II etapu potrwają 6 miesięcy. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski do studium zostaną rozpatrzone w trakcie sporządzania projektu studium.

4.1. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu studium. Przewidywany termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu – czerwiec 2017r. (termin może ulec zmianie).

4.2. Obecnie studium jest na etapie opiniowania i uzgadniania, gdzie wszystkie instytucje związane z dziedziną planowania przestrzennego przedstawiają swoje opinie, uzgodnienia, stanowiska. Po uzyskaniu stosownych stanowisk konieczne będzie wprowadzenie do projektu studium zmian, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Zatem, przewidywany termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu to czerwiec tego roku (termin może jeszcze ulec zmianie ze względu na stanowiska organów opiniujących i uzgadniających oraz ewentualne ponowienia uzgodnień).

W trakcie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz po jego wyłożeniu będzie możliwość składania uwag.

4.3. Termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu uległ zmianie. Przewidywany termin wyłożenia projektu to październik 2017r.(termin może jeszcze ulec zmianie ze względu na stanowiska organów opiniujących i uzgadniających oraz ponowienia uzgodnień).

Powodem przedłużenia prac jest negatywne uzgodnienie projektu studium przez Zarząd Województwa Małopolskiego dotyczące obszarów udokumentowanych złóż kopalin „Wadowice-Łazówka” oraz „Jaroszowice”.

Burmistrz Wadowic przedstawił swoje stanowisko w kwestii stanu zagospodarowania złóż. Pomimo wyjaśnień Burmistrza Wadowic, Zarząd Województwa Małopolskiego ponownie wydał negatywne uzgodnienie. Elementem niezbędnym by uzyskać pozytywne uzgodnienie – jak wskazał Geolog Wojewódzki w Postanowieniu z dnia 07.06.2017r. – jest wykonanie przez Gminę Wadowice weryfikacji złóż „Wadowice-Łazówka” i „Jaroszowice” ujętych w Bilansie Zasobów Złóż Kopalin w Polsce.

W związku z powyższym prace nad projektem studium ulegają przedłużeniu z powodu wykonania Dodatku do dokumentacji geologicznej złóż kopalin „Wadowice-Łazówka” i „Jaroszowice”. Konieczne będzie również ponowne uzgodnienie i zaopiniowanie projektu studium z właściwymi organami.

O dalszych etapach procedury będziemy informować na bieżąco.