Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania!

Ogrzewasz swój budynek bezklasowym kotłem c.o. na paliwo stałe? Skorzystaj z możliwości pozyskania dotacji z budżetu gminy Wadowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne!

16x9 - Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania!

Nabór wniosków rozpocznie się w czwartek 15 września 2022 r. o godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej (25 miejsc) oraz rezerwowej (5 miejsc).

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz spełnienie m.in. niżej wymienionych warunków:

 • wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji;
 • nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budynki i lokale położone na nieruchomości, której dotyczy inwestycja są ogrzewane wyłącznie przy pomocy źródła ciepła poniżej 3 klasy.

Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z inwestycją, konieczne jest podpisanie z Gminą Wadowice umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł dla ogrzewania:
 • przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego;
 • przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła nowej generacji na pellet drzewny, posiadającego certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 • przy zastosowaniu kotła zgazowującego drewno, posiadającego certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł dla ogrzewania przy użyciu pompy ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze.

Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien zawierać prawidłowo wypełnione załączniki (do pobrania w załącznikach):

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy;
 3. Oświadczenie współwłaściciela (jeżeli dotyczy);
 4. Oświadczenie, iż budynek wyposażony jest w instalację gazową.

Dofinasowanie wypłacone zostanie na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań  w Gminie Wadowice oraz  Umowie (do pobrania w załącznikach).

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z następującymi dokumentami:

 • dokument potwierdzający trwałą likwidację Starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu),
 • oryginały faktur VAT lub rachunki, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzające zakres oraz termin realizacji inwestycji,
 • protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami;
 • protokół z oględzin prawidłowości podłączenia nowego źródła ciepła do przewodów kominowych,
 • protokół głównej próby szczelności, legalizacja manometru i kopia uprawnień montera.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje związane z wymianą kotła powinny zostać zakończone do 30 listopada 2022 r.

Wprowadzono: 13 września 2022

Pliki do pobrania:

-