Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Bez kategorii / Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 00509 Burmistrza Wadowic  z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Wadowice  i działa w następującym składzie:

Przewodniczący     – Bartłomiej Tkacz
Sekretarz                  – Barbara Piwowarczyk – Bandoła

Członkowie:

– Małgorzata Zemła
– Dorota Oboza
– Agata Brusik
– Barbara Grabowska
– Marek Ciepły
– Zbigniew Przybek
– Tadeusz Frasunek

Zakres działania Komisji.

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Wadowicach
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Wadowic
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i  instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze Społecznej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Gminnej Komisji lub osobiście w Biurze GKRPA w Wadowicach. Zgłoszenie można również napisać odręcznie i przekazać  kopercie z napisem „Wniosek do GKRPA”.

Algorytm postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach:

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.
Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice  wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie BIP Gminy Wadowice.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Wadowicach  w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 21

34-100 Wadowice

e-mail – gkrpa@wadowice.pl

 

Dyżur GKRPA

kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

w godz. od 9.00 do 17.00

tel. 507 695 605

Kontakt indywidualny oraz pobieranie i składanie wniosków po uprzednim umówieniu  telefonicznym lub bezpośrednio w

WSISKA ,,VICTORIA ” Wadowice ul. Lwowska 7.

tel. 33 873 33 21 oraz 510198472

Do pobrania :

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby nadużywającej alkoholu

Wprowadzono: 2 lipca 2020