Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Wadowicach informuje, że administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Burmistrz Wadowic z siedzibą Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail : um@wadowice.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miejski w Wadowicach.

Informujemy, że:

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miejski w Wadowicach.
  8. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
  9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Waszej zgody, albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.
  10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Ireneusza Pogockiego: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 wew.217, e-mail : iod@wadowice.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 25 maja 2018

Pliki do pobrania: