Ochrona danych osobowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wadowic z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 8731811, e-mail: um@wadowice.pl
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ireneusz Pogocki, Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 8731811, e-mail: iod@wadowice.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu/celach:
  1. realizacji zadań gminy wynikających z przepisów prawa będących obowiązkiem administratora oraz wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  2. realizacji zawartej umowy.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku prawnego,
  2. art. 6 ust.1 lit.e RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. art. 6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO – w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody,
  4. art. 6 ust.1 lit.b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem terminów archiwizacji określonych przez ustawy kompetencyjne.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art.15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art.16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie art.17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art.18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art.21 RODO.
 9. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W pozostałych przypadkach, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację zadania lub usługi, o którą się Państwo staracie.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższa informacja ma charakter ogólny. O szczegółach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w konkretnej sprawie, w tym o podstawie prawnej przetwarzania tych danych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz ewentualnych konsekwencjach niepodania danych może Pani/Pan zostać poinformowana/y przez komórkę merytoryczną Urzędu realizującą sprawę.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100),  Pl. Jana Pawła II 23.
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • Poprzez adres e-mail: bbranka@wadowice.pl ,
 • Telefonicznie: 338233173, 606319789.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
  • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • Poprzez adres e-mail: strazmiejska@wadowice.pl .
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na podstawie:
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie   przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał – co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
 • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail: um@wadowice.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 w.208, e-mail: iod@wadowice.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw milcząco na podstawie przepisów art.122a-122h ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096) zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych z administratorem umów powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu PRM z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie ich danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność załatwienia sprawy milcząco.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w PSZOK w Wadowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 121 jest Burmistrz Wadowic z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail: um@wadowice.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11, e-mail: iod@wadowice.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Gminę Wadowice zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu PSZOK.
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, właściwe organy władzy publicznej, podmioty realizujące zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na zlecenie Administratora oraz podmioty zajmujące się konserwacją monitoringu wizyjnego.
 5. Pana/i dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania zadania przez Administratora, a po jego zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa, czyli rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zapis z monitoringu wizyjnego usuwany jest automatycznie po 30 dniach.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania oraz, jeśli zostały spełnione przesłanki z art.18 ust.1 RODO, również ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa przyjęcia dostarczonych odpadów.

Wprowadzono: 25 maja 2018

Pliki do pobrania: