Informacja Burmistrza Wadowic o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Informacja Burmistrza Wadowic o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) informuję, iż w trakcie przygotowywania jest następujące zadanie inwestycyjne:

„Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego”, w ramach którego planowana jest: Przebudowa DK nr 52 i nr 28 w Wadowicach polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej.”

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować, w terminie do 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, na piśmie na adres:

Urząd Miejski w Wadowicach

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pl. Jana Pawła II

34-100 Wadowice

Zgłoszenie winno zawierać określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej będących przedmiotem umieszczenia w kanale technologicznym, a także wymagania, jakie winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji tej infrastruktury.

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ww. ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 7 czerwca 2019