Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji Wojewody Małopolskiego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji Wojewody Małopolskiego

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 17 kwietnia 2018 r. decyzji Nr 51/B/2018 znak: WIXI.7840.22.1.2018.MB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Przebudowa skrzyżowania ulic Lwowskiej i Putka w Wadowicach w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 28 wraz z rozbiórką, budową i przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, dla inwestycji pod nazwą: „Projekt techniczny rewitalizacji ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych – deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych i rowerzystów”. Dane planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Wadowice, miejscowość Wadowice, jednostka ewidencyjna 121809_4 Wadowice-miasto, obręb 0001 Wadowice, działki nr 2035/19, 2027/2, 2036/2, 2942/12, 2809/1, 2835/1 (pas drogowy drogi krajowej nr 28)«.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 69, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Wprowadzono: 4 maja 2018