Informacja dotycząca wyboru ławników na okres kadencji 2020-2023

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Informacja dotycząca wyboru ławników na okres kadencji 2020-2023

31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Miejskiej w Wadowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Wadowicach –  w ilości 4 ławników.

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 52 – z późn. zm.).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Miejskiej:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa:  30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydata dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
  • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada Miejska w Wadowicach będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 30 Urzędu Miejskiego w Wadowicach, /tel. 0-33 82-334-42/ oraz na stronie internetowej www.wadowice.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wadowicach
/-/ Piotr Hajnosz

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 29 maja 2019